Περίληψη Προκήρυξης "Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω φορητών συσκευών και ασυρμάτων ευρυζωνικών δικτύων για τον πολίτη/επισκέπτη και το προσωπικό του Δήμου Κομοτηνής"

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση :   ΠΛΑΤ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1                           

Ταχ. Κώδικας : 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ                                                  

Τηλέφωνο : 25310- 24444

Fax : 25310- 82705

                                                                                                            Κομοτηνή,09-06-2009

                                                                                                            Αρ. Πρωτ. 19236

 

                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

GR – Δήμος Κομοτηνής : Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

Αναθέτουσα Αρχή

Δήμος Κομοτηνής

Δ/νση:  Πλατ. Βιζυηνού 1

Τηλέφωνα:  25310-24444

Κατηγορία, Στόχοι και Περιγραφή του έργου

      Ταξινόμηση κατά CPV: . 72262000-9, 32522000-8

Στόχος του έργου

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και αξιολόγηση προηγμένων υπηρεσιών, πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών που θα παρέχονται σύμφωνα με την τοποθεσία των χρηστών (location-based) πάνω από τα ασύρματα δίκτυα πρόσβασης (hotspots) που θα αναπτυχθούν στο Δήμο Κομοτηνής.

Περιγραφή του έργου - Περιγραφή των Υπηρεσιών

Θα αναπτυχθούν υπηρεσίες καινοτόμου χαρακτήρα που στοχεύουν στην αναβάθμιση του τουριστικού-πολιτισμικού προϊόντος του Δήμου Κομοτηνής παρέχοντας ένα σύστημα ηλεκτρονικής ξενάγησης με πληροφορίες αξιοθέατων, διαδρομών, ψυχαγωγίας, καταλυμάτων κ.α.. Επίσης θα αναπτυχθούν και θα αξιολογηθούν καινοτόμες τεχνικές για την υποστήριξη μιας σειράς τοπικών δημοτικών υπηρεσιών διευκολύνοντας έτσι το έργο των υπαλλήλων του δήμου και προς το γενικότερο όφελος των κατοίκων

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω των ακόλουθων ενεργειών:

Α. Σχεδίαση και Υλοποίηση καινοτόμων υπηρεσιών μέσω φορητών συσκευών. Οι υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου αυτού θα απευθύνονται όπως προαναφέρθηκε στον επισκέπτη/πολίτη του Δήμου Κομοτηνής αλλά και στους δημοτικούς υπαλλήλους.

Β. Προμήθεια εξοπλισμού. Για την πιλοτική εφαρμογή των παραπάνω υπηρεσιών η δημοτική αρχή θα πρέπει να προμηθευτεί φορητές συσκευές (smartphones ή και PDAs) που θα διατεθούν τόσο σε δημοτικούς υπαλλήλους όσο και σε επιλεγμένους φορείς – χρήστες που θα δοκιμάσουν τα συστήματα σε συνθήκες πραγματικής λειτουργίας.

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων και επτακοσίων πενήντα Ευρώ,   € 236.750,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%                                                                                 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 198.949,58 - ΦΠΑ : € 37.800,42)

Το Έργο εντάχθηκε και χρηματοδοτείται από το μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 20% από Εθνικούς Πόρους.

Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.

Τόπος Παροχής Υπηρεσιών

 
Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, έχουν Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή Ενώσεις / Κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας  περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, ή οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 5 μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης.

Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού

α)   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης του έργου από την έδρα του Δήμου Κομοτηνής όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες :

      Δ/νση: Πλ. Βιζυηνού 1

Τηλέφωνα:  25310/24444

Υπεύθυνος: ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

β)   Για την παραλαβή της Διακήρυξης απαιτείται κατάθεση ποσού πενήντα ευρώ (50 €) στον Δήμο Κομοτηνής  

γ)   Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση http://www.infosoc.gr,  www.komotini.gr

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

α)   Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στα γραφεία του Δήμου μέχρι την 03-07-2009  και ώρα 11:30 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται.

β)   Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα του Δήμου Κομοτηνής, Πλ. Βιζυηνού 1 69100 Κομοτηνή, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση.

γ)     Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το έργο υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και δύο (2) αντίγραφα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD ROMs). Προσφορές για μέρος του προκηρυσσομένου έργου δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.

δ)    Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

 

Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Κομοτηνής, Πλ. Βιζυηνού 1 6910 Κομοτηνή, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. στις 03-07-2009  και ώρα 11.30 π.μ. Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρίσταται ο νόμιμος εκπρόσωπος των υποψηφίων αναδόχων ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών.

10. Εγγυήσεις συμμετοχής

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 11837,50 € (ποσοστό 5% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ). Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Κομοτηνής και να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

11. Ισχύς των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στον διαγωνισμό για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού.

 

12.Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της  προκήρυξης  στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της  Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η  10/06/2009

13.Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης

§     Η ανάθεση της παρούσας σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις τις διατάξεις της υπ’ αρ. 11389/8.3.1993 (ΦΕΚ Β/185/23.3.1993) Υ. Α. (ΕΚΠΟΤΑ), το Ν. 3463/2006, το Ν. 3614/2007, Τις  διατάξεις  του  άρθρου 82, παρ. 1 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 1247/Α’/95), Το Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2007), Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95), Το Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266 Α), Το Ν.2522/1997, Το Ν. 2741/99, άρθρο 8, Το Ν. 2328/95 , άρθρο 15, Το ΠΔ 82/96, (κατ΄ εξουσιοδότηση του ν.2328/95),Το Ν.3469/2006 Η Υπουργική Απόφαση 20977 της 23.08.2007 (ΦΕΚ 1673 της 23.08.2007, Το Ν. 3060/2002, Άρθρο 2, Τους ισχύοντες κοινοτικούς κανόνες ως προς τα θέματα πληροφόρησης και δημοσιότητας 1260/99 άρθρο 46 και 1159/2000, Το Ν.2860/2000 (ΦΕΚ Α 251), Τον κανονισμό (ΕΚ) 1260/99 του Συμβουλίου, Τον κανονισμό (ΕΚ) 1783/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 

14. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Κομοτηνής τηλ. 25310/24444 (Δ. Πάσσου)– Φαξ :25310-82705– E-mail: tydkomot@otenet.gr

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ   Κομοτηνής

 

 

 

 

Δημήτριος Κοτσάκης