Περίληψη Διακήρυξης"Προμήθεια οικίσκων αποδυτηρίων και WCστο χώρο του Κολυμβητηρίου"

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΘΛΗΣΗΣ & ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΚΑΡΥΔΟΡΕΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΤΗΛ. & FAX : 25310 36 783 / 83302,3
                                                
 
ΤΙΤΛΟΣ: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ W.C. ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ»
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Άθλησης και Μαζικού Αθλητισμού κ. Ναβροζίδης Γεώργιος, προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για το έργο με τίτλο:« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ W.C. ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ»
 
 
 
Προϋπολογισμός: Συνολικό ποσό έως σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000,00€) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 
Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη προσφορά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος   της  παρούσας διακήρυξης.
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10 Αυγούστου του έτους 2009 ημέρα, Δευτέρα, στα γραφεία της Επιχείρησης επί της οδού Γρηγορίου Μαρασλή 1 2ος όροφος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού με ώρα λήξεως των προσφορών την 11:00 π.μ. Ο χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης.
 
Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν κατασκευαστική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας, γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, και θα πρέπει να έχουν επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό ποιότητας κατασκευαστή σύμφωνα με το πρότυπο πιστοποίησης ISO 9001:2000 για παραγωγή και τοποθέτηση αυτοφερόμενων μεταλλικών οικίσκων και διαφόρων μεταλλικών κατασκευών εν ισχύ κατά τον χρόνο της παρούσας προκήρυξης
 
 
Πληροφορίες : Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της διακήρυξης και αντίγραφο αυτής στα γραφεία της Επιχείρησης στην οδό Γρηγορίου Μαρασλή 1, 2ος όροφος, Κομοτηνή,   κατά τις εργάσιμες ημέρες  από Τρίτη 3/08/09 έως Παρασκευή 7/08/09 και ώρες γραφείου.
 

 
Κομοτηνή 31/7/2009
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ