Περίληψη Διακήρυξης"Ημερήσιο ατομικό πρόγραμμα σίτισης των φιλοξενουμένων του κατασκηνωτικού κέντρου Γεώργιος Παπαδριέλλης στην Πάνδροσο"

 
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
          ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
          ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ - ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
          & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
          ΠΛ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 3 - 69100
          ΚΟΜΟΤΗΝΗ  - ΑΦΜ 99833681
          Τηλ.: 2531081802 FAX: 2531081803
 
 
ΤΙΤΛΟΣ: «ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ, ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ του ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΡΙΕΛΛΗΣ” ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΡΟΣΟ»
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Εθελοντισμού- Νέας Γενιάς και Κοινωνικής Επένδυσης Ιωάννης Μουρτίδης προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια με τίτλο: «ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ, ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΡΙΕΛΛΗΣ” ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΡΟΣΟ»,
 
Προϋπολογισμός: Συνολικό ποσό έως σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000,00€) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τιμή ανά ημερήσιο ατομικό πρόγραμμα σίτισης έως είκοσι (20,00€) ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 
Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη προσφορά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ της διακήρυξης.
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 29 Ιουνίου του έτους 2009 ημέρα, Δευτέρα, στα γραφεία της Επιχείρησης, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού με ώρα λήξεως των προσφορών την 11:00 π.μ. Ο χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης.
.
Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
γ) συνεταιρισμοί
 
Πληροφορίες : Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της δημοπρασίας και αντίγραφο της Προκήρυξης στα γραφεία της Επιχείρησης στην οδό Πλ. Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου 3 – 69100, Θρακικό Ωδείο, 2ος όροφος, Κομοτηνή,   κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 

 
Κομοτηνή,16/6/2009
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
 
                             ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ
                              Δημοτικός Σύμβουλος