Περίληψη Διακήρυξης "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Κομοτηνήςπροκηρύσσει συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ" 1.340.000,00Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
-Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδυκτιακής πύλης
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/06/2019, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 15:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03/07/2019, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.