Περίληψη Διακήρυξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2019 & ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ 1ου ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ>>

Ο Δήμος Κομοτηνής προκηρύσσει συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2019 & ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ 1ου ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ" 1.300.000,00Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
-Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδυκτιακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26-06-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02/07/2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.