Περίληψη Διακήρυξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2018-2019"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο Δήμος Κομοτηνής προκηρύσσειανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσησ την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σύμφωνα με τισ διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2018-2019»προϋπολογισμού μελέτης 1.000.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) ΚΑΙ CPV::45233141-9
-Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδυκτιακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/06/2019, ημερα Παρασκευή και ώρα 15:00
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04/07/2019, ημερα Πέμπτη  ώρα 10:00 π.μ.