Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια τροφών φαρμάκων και εξοπλισμού Δημοτικού Καταφυγίου αδέσποτων ζώων» για το έτος 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Κομοτηνή, 09/05/2014

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                      Αρ.πρωτ. : 20930

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κομοτηνή                                                              

Πληροφορίες: Σεραφείμ Μαρία                                                          

Τηλ.:2531352448                                                            

                                                                                                                                   

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο  ΔΗΜΟΣ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

                                                 

            Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος,  για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφών φαρμάκων και εξοπλισμού Δημοτικού Καταφυγίου αδέσποτων ζώων» για το έτος 2014 προϋπολογισμού 33.337,17 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6,5% 13% και 23%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 4 της αριθμ.11389/23-03-93 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α, & Παρ.1 του αρθρ.209 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 46 του Ν.3801/2009 σύμφωνα με το οποίο η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

            Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 16/05/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 πμ. (λήξη αποδοχής προσφορών).

            Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι πέντε τοις εκατό (5%) επί επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης δηλαδή 1.667,00 €.

                Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κα. Σεραφείμ Μαρία,  τηλ.2531352448).

 

 

 

                                                                                     Ο Δήμαρχος

 

 

 

 

        Γεώργιος Πετρίδης