Περίληψη Διακήρυξης για το έργο "Εκπόνηση Μελέτης& Οργανισμός Λειτουργίας Κοινωνικού Βιβλιοπωλείου & Κοινωνικού Παντοπωλείου"

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Εθελοντισμού- Νέας Γενιάς και Κοινωνικής Επένδυσης Ιωάννης Μουρτίδης προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά από οικονομική άποψη, για το έργο «Εκπόνηση Μελέτης & Οργανισμός Λειτουργίας Κοινωνικού Βιβλιοπωλείου & Κοινωνικού Παντοπωλείου» 
 Η προϋπολογιζόμενη του έργου δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%.
Το αντικείμενο για το έργο «Εκπόνηση Μελέτης & Οργανισμός Λειτουργίας Κοινωνικού Βιβλιοπωλείου & Κοινωνικού Παντοπωλείου»  περιγράφεται αναλυτικά στη διακήρυξη του διαγωνισμού.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03 . 08 . 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «Εθελοντισμού – Νέας Γενιάς & Κοινωνικής Επένδυσης». Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες, δεν αξιολογούνται και επιστρέφονται.
 Δικαίωμα Συμμετοχής στον παρών διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης.
 Αντίγραφα της παρούσας, δίνονται από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Εθελοντισμού – Νέας Γενιάς & Κοινωνικής Επένδυσης (Πλ. Αρχιεπ. Χρύσανθου 3 – Κομοτηνή – 69 100)
Καθώς και από την ιστοσελίδα:
§         www.komotini.gr
Αρμόδιος υπάλληλος για την παροχή κάθε είδους πληροφορίας, σχετικά με το διαγωνισμό είναι η Ελένη Γελάτου (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2531081802 fax: 2531081803, email: negegram@otenet.gr ).
Ο Προεδρος
 
 
 
Ιωάννης Μουρτιδης