ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ:            

Διακηρύττει επαναληπτική φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση έντεκα(11) θέσεων περιπτέρων του Δήμου Κομοτηνής