Περίληψη Διακήρυξης «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 35825 / 19-12-2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥ ΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Κομοτηνήςπροκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

προϋπολογισμού μελέτης 80.000,00Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και
CPV: 45212314-0

-Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών 5ημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
6ς ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται

η 14/01/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.
6ς ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται

η18/01/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
-Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
-Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της διακήρυξης, σε προσφέροντα ο οποίος δεν
αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 και πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β,
Γ, και 5 του άρθρου 22 της διακήρυξης.
- Το υποέργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(αριθ.
ενάριθ. έργου 2017ΕΠ23160038). Το υποέργο περιλαμβάνεται στην Πράξη : «Crossing the paths of
History and Culture» η οποία έχει ενταχθεί στο Interreg V-A Greece-Bulgaria” 2014-2020 και έχει λάβει
κωδικό MIS 5010993, με βάση την με αρθ Β2.6c.10/24-10-2017 σύμβαση χρηματοδότησης της πράξης
«Crossing the paths of History and Culture». Το παρών υποέργο χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Το υποέργο είναι εγγεγραμμένο
στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α.ΑΕ. 30.7331.17 και πίστωση έτους 2019 80.000,00 €