Περίληψη διακήρυξης "« ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 « ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ »

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

προκηρύσσει διαγωνισμό με τη συνοπτική διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 59.675,05  € άνευ του Φ.Π.Α. 24%,

  1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Κομοτηνής, Οδός: Πλατεία Γεωργίου Βιζυηνού 1, Ταχ.Κωδ.: 69133, Τηλ: 2531350329, Fax: 2531350330 e-mail: f.antoniadou@komotini.gr , Ιστοσελίδα: www.komotini.gr

  1. Κωδικός CPV: [71410000-5]- Υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού
  2. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL513
  3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.komotini.gr.
  4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η μελέτη θα περιλαμβάνει και Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής και θα συνταχθεί σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ) του ν.4447/2016 (ΦΕΚ Α’ 241).

6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της διακήρυξης  και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

7) Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.

  1. Υποβολή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των  προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 11/12/2018 και ώρα δέκα (10:00 π.μ.).