Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

 

Ο Δήμος Κομοτηνής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/21 (Α΄36) και ισχύει σήμερα, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»  προϋπολογισμού μελέτης  2.240.000,00€   (με ΦΠΑ) και CPV: 45236119-7.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς

ηλεκτρονικά μέσω της διαδυκτιακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Ως ημερομηνία   και    ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  19-9-2022 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 21:00 μ.μ.

Ως   ημερομηνία    και ώρα       ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 23-9-2022,   ημέρα     Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ.