Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας "Συντήρηση Κοινοχρήστων χώρων Ν.Δ. περιοχής Κομοτηνής"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.       9582 
 
 
                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
 
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία, με το σύστημα προσφοράς «επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας (άρθρο 7 του Π.Δ.609/85 και άρθρο 6 του Ν.3669/2008)» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του ΠΔ 609/85 και του Ν.3669/2008 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ν.Δ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», προϋπολογισμού μελέτης 65.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 21η  Απριλίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κομοτηνής, Πλ.Βιζυηνού αρ. 1, Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή, τηλ. 2531024444.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο άρθρο 21 της Διακήρυξης :
                Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις :
§           Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ εφ΄όσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
§          Εγγεγραμμένες στα ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ αντίστοιχης κατηγορίας
§          Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σ΄αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
§          Προερχόμενες από ως ανωτέρω κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
§          Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων αντιστοίχου τάξεως που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 της αποφάσεως ΑΔ2α/01/ΦΝ/294/18-03-1985 (ΦΕΚ 170Β).
Η προκήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού, διατίθενται από την Υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση από 06-04-2009 μέχρι και 16-04-2009 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 1.081,00 Ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Κομοτηνής.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 2531024444.
Κομοτηνή 31/03/2009
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΑΚΗΣ