Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας "αγορά τριών(3) ακινήτων εντός του οικισμού Ηφαίστου"

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
 
                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
                   
Διακηρύττει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την αγορά τριών (3) ακινήτων εντός του οικισμού Ηφαίστου και συγκεκριμένα:
 
1.      ενός (1) γηπέδου   για ανέγερση σχολείου
 
Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή Ηφαίστου δυτικά του χειμάρρου να απέχει το πολύ έως 250,00 μ. από τα όρια του οικισμού και η πρόσβασή του από διαμορφωμένο δρόμο να μη ξεπερνά τα 150 μέτρα. Το εμβαδόν του γηπέδου πρέπει να είναι 2 έως 4 στρέμματα και να είναι ορθογώνιου διαγράμματος και να είναι οικοδομήσιμο κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση.
 
2.      ενός (1) οικοπέδου για ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου 
 
Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός του οικισμού Ηφαίστου, άρτιο και οικοδομήσιμο, εμβαδού 1200,00 τ.μ. τουλάχιστον και να είναι ορθογώνιας μορφής.
 
3. ενός (1) γηπέδου για δημιουργία χώρων αθλοπαιδιών.
 
Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή πέριξ του οικισμού Ηφαίστου, Δυτικά του χειμάρρου και να απέχει το πολύ έως 500 μέτρα από τα όρια του οικισμού και να είναι εμβαδού τουλάχιστον 3 στρεμμάτων.
 
 Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα στις 30 Απριλίου ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης τη 10η πρωινή και ώρα λήξης προσφορών την 11η πρωινή ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών.
Αυτοί που θέλουν να μειοδοτήσουν μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης στο γραφείο περιουσίας του Δήμου Κομοτηνής - κα. Λειβαδά τηλ. 2531352455 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΑΚΗΣ