Περίληψη Διακήρυξης «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΡΑΤΙΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Δήμος Κομοτηνής προκηρύσσει συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμής συμφωνα με τισ διαταξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΟΥ ΠΟΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΤΙΝΗΣ» προϋπολογισμού μελέτης 152.000,00 Ευρώ
-Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδυκτιακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/06/2019, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 15:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25/06/2019, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.