Πεείληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας"Κλαδέματα, αποχορτώσεις, αποψιλώσεις στην πόλη και τους οικισμούς"

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Κομοτηνή 6/5/2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ                               Αριθμ.Πρωτ.: 13760
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ
 
 
 
 
                                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 
 
 
 
            Προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό ,με ανοιχτή δημοπρασία ,με προσφορά ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επι των τιμών τιμολογίων της μελέτης (ΠΔ 28/80 Ν 3463/2006) ,για την εργασία  «    Κλαδέματα ,αποχορτώσεις ,αποψιλώσεις στην πόλη και στους οικισμούς  » , προϋπολογισμού 199.000   € χωρίς    ΦΠΑ
            Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχιακό κατάστημα (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ) και μπροστά στην Δημαρχιακή Επιτροπή στις   18/5/2009 ημέρα   Δευτέρα.και ώρα   έναρξης της δημοπρασίας και λήξης των προσφορών 10 π.μ                   .
     Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή εταιρείες οι οποίες είναι εγγεγραμένες σε αντίστοιχο Επιμελητήριο το οποίο πιστοποιεί ότι έχουν ως αντικείμενο και την εκτέλεση εργασιών συναφών με τις προς δημοπράτηση εργασίες , και να συνεργάζονται υποχρεωτικά   με επιστήμονα  ειδικότητας γεωτεχνικού(δασολόγων , Τεχνολόγων δασοπόνων ...)ειδικευμένου για έργα Πρασίνου και πληρεί  τις νόμιμες προϋποθέσεις για το ύψος της συγκεκριμένης εργασίας.Επίσης να κατέχουν σχετική άδεια απο τον Νομάρχη ως προς τη διαχείρηση (συλλογή και μεταφορά )στερεών επικίνδυνων αποβλήτων .
            Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των   3.980   €
            Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο γραφείο Πάρκου και Περιαστικών Δασών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ 2531024444 εσωτ 185 Καϊκα Στέλλα )
  
 
 
          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΑΚΗΣ