Παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας Δημοτικών Σφαγείων Κομοτηνής για ένα έτος