Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση των ενεργειών των: 1. Π.Ε.2: , 2. Π.Ε.5: , 3. Π.Ε.6: στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: Crossing the paths of History and Culture» (CHIC).