«Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση δράσεων του έργου με τίτλο “BLACK SEA AREAL FOR CULTURE AND ART” (BASACA)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση δράσεων του έργου με τίτλο  “BLACK SEA AREAL FOR CULTURE AND ART” (BASACA)»

Αναθέτουσα Αρχή:  Δήμος Κομοτηνής, Πλ. Βιζυηνού 1, Τ.Κ. 69100, τηλ. 253152424 fax 2531082705), e-mail  n.gaiti@komotini.gr,  πληροφορίες κα. Γαΐτη Ναταλία.
Προϋπολογισμός έργου του αναδόχου: 47.780,00 € (σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσια οδόντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους, με αντικείμενο απασχόλησης, την παροχή σχετικών με το αντικείμενο υπηρεσιών οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα. Β)Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων.
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο των ενεργειών είτε για μια ή περισσότερες ομάδες εργασιών, όπως ορίζει η Διακήρυξη.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Διάρκεια έργου: από την υπογραφή της σύμβασης έως 03/11/2015 με τυχόν παράταση μέχρι την λήξη του έργου.
Τα έγγραφα του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο site του Δήμου Κομοτηνής.
Συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν ζητηθεί γραπτώς, μέχρι 4 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία, θα απαντηθούν το αργότερο 2 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής είτε ιδιοχείρως ως τη 10/10/2014, Ώρα 11:00πμ είτε με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) έως την προηγουμένη της ημέρας διεξαγωγής του Διαγωνισμού, δηλαδή 09/10/14.
Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης προσφορών: 10/10/2014 Ώρα: 11:00πμ, Δήμος Κομοτηνής, Πλ. Βιζυηνού 1, Τ.Κ. 69100 στα γραφεία Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  Στο άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.
Εγγυήσεις: Εγγυητική συμμετοχής ύψους 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.
Νομική μορφή αναδόχου: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.
Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη διακήρυξη.
Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τη Διακήρυξη.
Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική
Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ’ οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.
Τα έξοδα δημοσίευσης της Διακήρυξης θα βαρύνουν τον τελικό ανάδοχο του έργου.

 

    Ο Δήμαρχος Κομοτηνής

        Πετρίδης Γεώργιος