παροχή υπηρεσίας πλήρους μεσημεριανού γεύματος για τη σίτιση απόρων του Κέντρου Σίτισης Κομοτηνής για το έτος 2018

  1. Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 01.09.2017 ημέρα Παρασκευή.
  2. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 04.09.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00:00.
  3. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 02.10.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00.
  4. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Tην τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 06.10.2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.
  5. Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 45159