Όροι Διακήρυξης Ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»,

Όροι Διακήρυξης Ηλεκτρονικού διεθνή  διαγωνισμού με ανοικτές διαδικασίες άνω των ορίων , με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει της τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»,

Συνημμένα: