Κ.Καραθεοδωρή-Πρόσκληση ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(Αρ. Πρωτ. 20190220.01/20-02-2019)

για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για τις ειδικότητες α) ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ , β)ΙΑΤΡΟΣ - ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ γ) ΙΑΤΡΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ  για την υλοποίηση του πακέτου εργασίας  4: Δράσεις γα την προστασία της υγείας των παιδιών / WP4: Actionsforhealthprotectionofchildren  και συγκεκριμένα του παραδοτέου 4.2.2  Δράσεις Προληπτικής Ιατρικής στην Ελλάδα /Deliverable 4.2.2 PreventiveMedicineActionGreece  του έργου με τίτλο: «IntegratedTerritorialSynergiesforChildrenHealthandProtection II – Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την υγεία και την προστασία του παιδιού ΙΙ/INTERSYC II» του προγράμματος INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020