ΚΕΜΕΑ-Ηλεκτρονικός διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ

Ηλεκτρονικός διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει της τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ

ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

 

 

 

09-03-2018

 

12-03-2018

και ώρα 09:00

23-04-2018

και ώρα 15:00

Ημερομηνία διενέργειας Διαγωνισμού (αποσφράγιση): 27/04/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.