ΚΕΜΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων

ΚΕΜΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων

 

Διάρκεια υποβολής δικαιολογητικών: 27.02.2020 έως και την 04-03-2020