Κάλυψη Εκτάκτων αναγκών απόρων σε καύσιμη ύλη (ξυλεία) για τα Έτη 2024 και 2025