Κάλυψη εκτάκτων αναγκών απόρων σε καύσιμη ύλη (ξυλεία) έτους 2018

  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13/10/2017 ημέρα Παρασκευή ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.