Κάλυψη Εκτάκτων Αναγκών Απόρων σε Καύσιμα {Ξυλεία} για το έτος 2019

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 02 – 11 - 2018 ημέρα Παρασκευή ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.