ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΚΕΠΠΑΚ ΕΤΟΥΣ 2019

-        Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 05 – 10 - 2018 ημέρα Παρασκευή.

-        Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 08 – 10 -2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00:00.

-        Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 27 – 10 -2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00:00.

-        Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Tην τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 01 - 11 -2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

-        Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 64921