Εργασίες Ταφών – Εκταφών στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κομοτηνής για το έτος 2017

-        Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 16.10.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00:00.

-        Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 13.11.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00.

-        Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Tην τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 17.11.2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

-        Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 45448