Εργασίες Περισυλλογής & Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για 8 μήνες

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, όπως ισχύουν ως εξής:

  • Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & στο site του Δήμου: 14.12.2017 ημέρα Πέμπτη.
  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 15.12.2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00:00.
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 28.12.2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00:00.
  • Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 50440