Εργασίες Καθαριότητας Δημοτικών Σφαγείων Κομοτηνής

Η ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η 22/01/2019, η ημερομηνία έναρξης των προσφορών η 23/01/2019 και ώρα 07:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15/02/2019 και ώρα 15:00 μ.μ.