Εργασίες Καθαριότητας Δημοτικών Κτιρίων και Ιατρείων του Δήμου Κομοτηνής για ένα έτος

-        Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 12 – 04 -2018 ημέρα Πέμπτη.

-        Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 16 – 04 - 2018 ημέρα Δευτέρα.

-        Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 19 – 04 -2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00:00.

-        Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 07 – 05 -2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00.

Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 56034