Εργασίες Καθαριότητας Δημοτικών Κτιρίων και Ιατρείων για ένα έτος