Εργασίες εκρίζωσης δένδρων σε πεζοδρόμια του Δήμου