Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο : Εργασίες Περισυλλογής & Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για 8 μήνες

-  Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & στο site του Δήμου: 15.01.2018 ημέρα Δευτέρα.

-  Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 16.01.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00:00.

-   Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30.01.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00:00.