Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού οδοφωτισμού του Δήμου Κομοτηνής με την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας τύπου LED