Εκπόνηση Σχέδιου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) στον Δήμο Κομοτηνής