Δημοσίευση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση: Εργασίες Περισυλλογής & Επανένταξης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24 / 07 /2018 ημέρα Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.