Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία..ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦ1ΩΛΟ-ΧΦΔ

 

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.    19461

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Π.Δ. 28/80)

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ προκηρύσσει πρόχειρο  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα των έγγραφων σφραγισμένων προσφορών ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, για την εκτέλεση της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.000,00 €. με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις   του π.δ.28/80.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 9η Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 11.30 π.μ. μέχρι 12.00 μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής, οδός Πλ.Βιζυηνού αρ. 1, Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή, τηλ. 2531352400, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ ή Βεβαίωσης Νομαρχιακού Μητρώου για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 815,00 Ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής.

Tα τεύχη δημοπράτησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής (www.komotini.gr).

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 2531352428.

 

                                                                                                                         Κομοτηνή 02-05-2014

                                                                                                                                          Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Συνημμένα: