ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΠΡΩΗΝ Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ"

 Η σύμβαση αφορά στην εκπόνηση του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ βάσει του Νέου Χωροταξικού Νόμου 4447/2016 «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Κομοτηνής όπως αυτά καθορίστηκαν με το Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»  και  των  απαραίτητων  υποστηρικτικών  μελετών.

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 1.017.679,06 € (χωρίς ΦΠΑ)