ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

-        Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 30 – 05 -2018 ημέρα Τετάρτη.

-        Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 01 – 06 - 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00.

-        Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 08 – 06 -2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00.

-        Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 25 – 06 -2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00:00.

-        Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Tην τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 29 – 06 -2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

-        Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 45340