Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Κομοτηνής, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την 01/04/2018

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11/09/2017 ημέρα Δευτέρα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.