Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Κομοτηνής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους