Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Κομοτηνής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 07 – 01 - 2019 ημέρα Δευτέρα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.