’Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Κομοτηνής έτους 2014-2015

ΑΔΑ: ΩΠΔΦΩΛΟ-ΚΘΔ

 

                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Κομοτηνή, 01/10/2014

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                    Αρ.πρωτ. : 44373

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κομοτηνή                                                          

Πληροφορίες: Σεραφείμ Μαρία                                                     

Τηλ.:2531352448-498                                                                      

 

                                                           

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο  ΔΗΜΟΣ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

                                                

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή και σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980,, προϋπολογισμού 32.500,00€ με Φ.Π.Α για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας με τίτλο ’’Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου έτους 2014-2015’’.

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, που βρίσκεται στην Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την 09/10/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ. (λήξη αποδοχής προσφορών).

 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων, και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν.1569/82 όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα.

 

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής 5% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας που ανέρχεται στο πόσο 1.625,00 ευρώ.

 

Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μετά την ημέρα δημοσίευσης της περίληψής της κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Κομοτηνής (Σεραφείμ Μαρία Τηλ 2531352448-498).

 

 

                                                                                     

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ