Απευθείας Ανάθεση της Παροχής υπηρεσίας πλήρους μεσημεριανού γεύματος, για τη σίτιση των απόρων από το κέντρο σίτισης του Δήμου Κομοτηνής

Ο Δήμος Κομοτηνής για την εύρυθμη λειτουργία του κέντρου σίτισης Δήμου Κομοτηνής, πρόκειται να προβεί στην Ανάθεση της Παροχής υπηρεσίας πλήρους μεσημεριανού γεύματος, για τη σίτιση των απόρων από το κέντρο σίτισης του Δήμου Κομοτηνής, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προσκαλώντας τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την 25-01-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Κομοτηνής (Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69133 Κομοτηνή). Εκτιμώμενη αξία 18.876,00 € δημόσιας σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.