Απευθείας ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο : Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και διανομής προϊόντων στο πλαίσιο διανομών του Ε.Π. "ΤΕΒΑ"