Απευθείας Ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Μίσθωση και Συντήρηση Χημικών Τουαλετών για το έτος 2018»

Παρακαλούμε για την υποβολή της οικονομικής προσφοράς σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Κομοτηνής, (Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69133, Κομοτηνή), το αργότερο μέχρι την 04η  Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.