Άντληση Στραγγισμάτων στο ΧΥΤΑ

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας με τίτλο «Άντληση Στραγγισμάτων στο ΧΥΤΑ», 59.982,00 € άνευ του Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α. ίσο με 14.395,68€),