Αντικατάσταση φωτιστικών και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης οδοφωτισμού στη Λεωφ. Ηρώων και στις οδούς Γ. Κονδύλη-Ν. Πλαστήρα για εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κομοτηνής

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις

διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993/ ΦΕΚ 185/Β) και με κριτήριο κατακύρωσης την

οικονομικότερη προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών που συμφωνούν με τις

τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης η προμήθεια με τίτλο :

«Αντικατάσταση φωτιστικών και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης οδοφωτισμού στη Λεωφ.

Ηρώων και στις οδούς Γ. Κονδύλη-Ν. Πλαστήρα για εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κομοτηνής»

προϋπολογισμού 218.948,91 € με το Φ. Π. Α. (23%) για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως

προδιαγράφεται στη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, η οποία αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, κατέβάστε το συνημμένο αρχείο.